Bestemmelser_vedr._beboelse

 

Bestemmelser vedrørende fast bopæl i både i Marselisborg Lystbådehavn

 1. Tilladelse

Både, der har fast plads i Marselisborg Lystbådehavn (i det følgende kaldet Hav- nen), må benyttes som bopæl, når de i denne bestemmelse anførte betingelser er opfyldt. Tilladelsen kan gives til pladshavere og årslejere, men ikke til månedsleje- re.

Anvendelse af både til fast ophold/beboelse må kun finde sted med skriftlig tilla- delse fra Havnen. Havnen forbeholder sig ret til at fastsætte begrænsninger ved- rørende antallet og arten af både, der anvendes til beboelse. Dette antal fastsæt- tes af Havnens bestyrelse under hensyn til havnens faciliteter og karakter af lyst- bådehavn. Tilladelse til beboelse er personlig for pladshaveren/årslejeren, og kan ikke overdrages til andre.

Båden må ikke fremlejes eller udlånes til fast ophold/beboelse for personer, der ikke tilhører pladshaverens/årslejerens husstand.

Havnen forbeholder sig ligeledes ret til at afvise både som anvendelse til beboelse, såfremt de i væsentlig grad afviger fra begrebet lystfartøjer, ligesom egentlige husbåde vil blive afvist.

 1. Definition

Som udgangspunkt forstås ved bopæl det sted (bolig), hvor pladshave- ren/årslejeren og eventuelt medlemmer af dennes husstand regelmæssigt sover, når vedkommende ikke er midlertidigt fraværende på grund af ferie, forretnings- rejse, sygdom eller lignede, og hvor vedkommende har sine ejendele. (Jfr. § 6, Lov om Det Centrale Personregister).

Bestyrelsen forbeholder sig ret til i grænsetilfælde at fortolke ovenstående defini- tion1.

 1. Krav til båden

 

Udledning af spildevand fra toilet, hånd- og køkkenvask direkte til havnen er for- budt. Båden skal have indbygget holding/ samletank, og anvende denne til op- samling af spildevand fra toilet, hånd- og køkkenvask. Der kan dog dispenseres herfor, hvis spildevandsinstallationen blokeres for udledning til havnen. Tanken

 

1 Denne definition udelukker ikke, at en pladshaver, der samtidig har sin faste bolig i land, kan overnatte i sin båd i f.eks. 8 eller 14 dage, men betyder, at hvis den/de pågældende personer overvejende bor i båden, falder det ind under denne bestemmelse og skal tømmes og rengøres efter gældende miljøbestemmelser. Indgåelse af kon- trakt om beboelse er betinget af, at havnemesteren gives adgang til at inspicere bådens spildevandsinstallation.

Det er tilladt at holde almindelige husdyr (kæledyr) i begrænset omfang efter aftale med Marselisborg Havn. Husdyr må ikke være til gene for andre. Hunde skal føres i snor.

Båden skal kunne benyttes til fritidssejlads, dvs. til enhver tid være i forsvarlig og sødygtig stand. Det påhviler beboerne at sørge for at båden fremstår i ordentlig og ryddelig stand, og at fortøjning, affendring m.v. er i overensstemmelse med havnereglementets bestemmelser.

Beboerne er forpligtet til at renholde, rydde for sne og træffe foranstaltninger mod glat føre på båd og bådebro ud for bådens plads. Al færdsel på bådebroerne sker på eget ansvar.

Standplads på land må kun benyttes til fast ophold/beboelse ved mindre reparati- oner af båden og kun efter aftale med Havnen.

 1. Kontrakt

Beboelse i både i Havnen er kun tilladt efter indgåelse af kontrakt herom med Havnen. Kontrakten indgås pr. den 1. i en måned og kan opsiges skriftligt med 1 måneds varsel. Kontraktens udformning ses i bilaget.

 1. Serviceafgift

Marselisborg Havn forpligter sig til at levere en særlig service til beboede både. Denne service omfatter:

 • Drift, vedligeholdelse og rengøring af fællesarealer.
 • Snerydning af fællesarealer, dog ikke broer
 • Tømning af affaldscontainere
 • Drift, vedligeholdelse og rengøring af baderum, toiletter og
 • Postkasse og postadministration
 • Levering af drikkevand, fra anvist tappested
 • Etablering og vedligeholdelse af elforsyning, dog det i stk. nævnte forbe- hold, samt
 • Opsyn på Havnen havnereglementet.

 

For denne ydelse betaler pladshaveren/årslejeren en fast serviceafgift, idet for- brug af el, bad og brug af vaskeri dog afregnes efter Havnens anvisninger. Ser- viceafgiften betales kvartalsvis forud, og skal være indbetalt senest 14 dage efter fakturadato.

 

Betaling af serviceafgift medfører ikke modregning i årsafgift eller årsleje.