Hvis du ønsker at bo på en båd i Marselisborg Lystbådehavn, skal du være opmærksom på, at der i øjeblikket er venteliste til dette. 

For at komme på ventelisten skal du skrive til Anette på am@marselisborghavn.dk. Hvis du allerede kender målene på båden, som du ønsker plads til, må du meget gerne notere dem i mailen. Det er vanskeligt at sige, hvor længe der går, før du bliver tilbudt en plads, men pt. skal du regne med tre år, da havnen kun har 25 pladser, som må benyttes til beboelse (pladserne ligger ikke et bestemt sted i havnen).

Ved optagelse på ventelisten oplyses du om vilkår for beboelse på havnen – bl.a. at den samlede leje som fastligger både består af selve pladslejen og af en fastliggerleje.  

Herunder kan du læse bestemmelserne vedr. beboelse i havnen.

Bestemmelser_vedr._beboelse

 

Bestemmelser vedrørende fast bopæl i både i Marselisborg Lystbådehavn

 1. Tilladelse

Både, der har fast plads i Marselisborg Lystbådehavn (i det følgende kaldet Havnen), må benyttes som bopæl, når de i denne bestemmelse anførte betingelser er opfyldt. Tilladelsen kan gives til pladshavere og årslejere, men ikke til månedslejere.

Anvendelse af både til fast ophold/beboelse må kun finde sted med skriftlig tilladelse fra Havnen. Havnen forbeholder sig ret til at fastsætte begrænsninger vedrørende antallet og arten af både, der anvendes til beboelse. Dette antal fastsættes af Havnens bestyrelse under hensyn til havnens faciliteter og karakter af lystbådehavn. Tilladelse til beboelse er personlig for pladshaveren/årslejeren, og kan ikke overdrages til andre.

Båden må ikke fremlejes eller udlånes til fast ophold/beboelse for personer, der ikke tilhører pladshaverens/årslejerens husstand.

Havnen forbeholder sig ligeledes ret til at afvise både som anvendelse til beboelse, såfremt de i væsentlig grad afviger fra begrebet lystfartøjer, ligesom egentlige husbåde vil blive afvist.

 1. Definition

Som udgangspunkt forstås ved bopæl det sted (bolig), hvor pladshaveren/årslejeren og eventuelt medlemmer af dennes husstand regelmæssigt sover, når vedkommende ikke er midlertidigt fraværende på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom eller lignede, og hvor vedkommende har sine ejendele. (Jfr. § 6, Lov om Det Centrale Personregister).

Bestyrelsen forbeholder sig ret til i grænsetilfælde at fortolke ovenstående definition1.

 1. Krav til båden

  Udledning af spildevand fra toilet, hånd- og køkkenvask direkte til havnen er forbudt. Båden skal have indbygget holding/ samletank, og anvende denne til opsamling af spildevand fra toilet, hånd- og køkkenvask. Der kan dog dispenseres herfor, hvis spildevandsinstallationen blokeres for udledning til havnen. Tanken

 

1 Denne definition udelukker ikke, at en pladshaver, der samtidig har sin faste bolig i land, kan overnatte i sin båd i f.eks. 8 eller 14 dage, men betyder, at hvis den/de pågældende personer overvejende bor i båden, falder det ind under denne bestemmelse og skal tømmes og rengøres efter gældende miljøbestemmelser. Indgåelse af kontrakt om beboelse er betinget af, at havnemesteren gives adgang til at inspicere bådens spildevandsinstallation.

Det er tilladt at holde almindelige husdyr (kæledyr) i begrænset omfang efter aftale med Marselisborg Havn. Husdyr må ikke være til gene for andre. Hunde skal føres i snor.

Båden skal kunne benyttes til fritidssejlads, dvs. til enhver tid være i forsvarlig og sødygtig stand. Det påhviler beboerne at sørge for at båden fremstår i ordentlig og ryddelig stand, og at fortøjning, affendring m.v. er i overensstemmelse med havnereglementets bestemmelser.

Beboerne er forpligtet til at renholde, rydde for sne og træffe foranstaltninger mod glat føre på båd og bådebro ud for bådens plads. Al færdsel på bådebroerne sker på eget ansvar.

Standplads på land må kun benyttes til fast ophold/beboelse ved mindre reparationer af båden og kun efter aftale med Havnen.

 1. Kontrakt

Beboelse i både i Havnen er kun tilladt efter indgåelse af kontrakt herom med Havnen. Kontrakten indgås pr. den 1. i en måned og kan opsiges skriftligt med 1 måneds varsel. Kontraktens udformning ses i bilaget.

 1. Serviceafgift

Marselisborg Havn forpligter sig til at levere en særlig service til beboede både. Denne service omfatter:

 • Drift, vedligeholdelse og rengøring af fællesarealer.
 • Snerydning af fællesarealer, dog ikke broer
 • Tømning af affaldscontainere
 • Drift, vedligeholdelse og rengøring af baderum, toiletter og
 • Postkasse og postadministration
 • Levering af drikkevand, fra anvist tappested
 • Etablering og vedligeholdelse af elforsyning, dog det i stk. nævnte forbehold, samt
 • Opsyn på Havnen havnereglementet.

 

For denne ydelse betaler pladshaveren/årslejeren en fast serviceafgift, idet forbrug af el, bad og brug af vaskeri dog afregnes efter Havnens anvisninger. Serviceafgiften betales kvartalsvis forud, og skal være indbetalt senest 14 dage efter fakturadato.

 

Betaling af serviceafgift medfører ikke modregning i årsafgift eller årsleje.