Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

1. Generelt
Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I (i det følgende kaldet Havnen) og godkendt af Århus Kommune i overensstemmelse med fondens vedtægter.
Ved erhvervelse af ret til bådplads (pladsret) udleveres fondens vedtægt og ”Reglement for ordens overholdelse i Marselisborg Lystbådehavn” sammen med disse bestemmelser til pladshaveren.

2. Beregning af pladsindskud
Indskuddet beregnes på grundlag af den pris pr. modul, der er anført i det til enhver tid gældende prisblad.
Pladsstørrelserne er baseret på standard breddemoduler á 10 cm. For C-pladser vedkommende kan pladsstørrelsen dog i visse tilfælde være beregnet efter bådpladsens areal, jfr. prisblad.

3. Bådpladstyper
Type A
Bådplads til sejl- og motorbåde. Pladsen kan være bro eller flydebro med hækpæle/Y-bomme. Pladsbredden er bådbredden plus et afstandstillæg på 50 cm afrundet opad til tal deleligt med 10. Pladsbredden måles fra midtlinie af de to afgrænsende Y-bomme eller hækpæle.
Type B
Bådpladser, der er etableret ved knæk på broerne og randbroerne og øvrige steder, hvor det ikke er muligt at etablere regulære A-pladser. Afstandstillæggeter 40 cm.
Type C
Bådpladser for større sejl- og motorbåde. Pladserne vil som hovedregel være med pæleafgrænsning. Pladsbredden er bådbredden plus et afstandstillæg på minimum 50 cm målt fra midtlinie af de afgrænsende pæle.

Bådbredden er i alle tilfælde den af Havnen faktisk opmålte bådbredde.
For alle bådpladstyper gælder, at pladsretten tillige omfatter vinterplads på havnens landområde eller i vandet efter nærmere aftale med Havnen.
For alle bådpladstyper gælder endvidere, at Havnen er berettiget til at afvise både med en størrelse eller form, der hindrer optimal udnyttelse af havneanlægget.

4. Betaling
Hele pladsindskuddet betales kontant ved indgåelse af kontrakt eller på aftalt dato. Pladsindskuddet kan betales op til to år før pladsen ønskes til disposition.
Det er betalingstidspunktet og ikke leveringstidspunktet, der afgør prisen.

5. Erhvervelse
5.1 Stamkort
Havnekontoret opretter et stamkort, der er basis for plads-, båd- og ejeroplysninger.

5.2 Fælleseje
Såfremt en pladsret overdrages til en gruppe af personer, betragter Havnen denne gruppe som én juridisk person (én pladshaver) og alle af gruppen omfattede personer hæfter solidarisk overfor Havnen. Af tegningskontrakten skal det dels fremgå, hvilken af disse personer, der overfor Havnen er gruppens kontaktperson, dels hvem de øvrige personer er. Alle personer i gruppen skal med deres underskrift tiltræde tegningskontrakten. Skifter gruppen kontaktperson, eller der sker andre ændringer i gruppens personkreds, skal dette meddeles til Havnen.

5.3 Tegningskontrakt
Tegningskontrakt udarbejdes og underskrives af pladshaveren og Havnen.

5.4 Indbetaling
Indbetaling kan ske til havnekontoret, eller ved indbetaling/overførsel til Havnens konto i den af Havnen anviste bank.

5.5 Hæftelse
Pladshaveren hæfter personligt. Ved fælleseje hæfter pladshaverne personligt og solidarisk overfor havnen. Havnen hæfter overfor pladshaverne alene med sin formue.

6. Venteliste
6.1 Oprettelse
Såfremt Havnen ikke umiddelbart kan stille bådplads til rådighed for bådejere, som ønsker det, kan Havnen oprette en venteliste. Opstår der ledige pladser, udbydes disse i ventelisteorden. Accepterer en bådejer pladstilbuddet, forfalder pladsindskuddet, jfr. pkt. 4.

6.2 Depositum
Ved optagelse på ventelisten kan Havnen forlange et depositum, der modregnes i pladsprisen, når plads tildeles, men som fortabes, hvis ønsket om bådplads frafaldes. Der kan desuden opkræves et årligt administrationsgebyr i henhold til gældende prisblad.

7. Bådpladsen
7.1 Brugsret
Når det samlede indskud er indbetalt, opnås brugsret til en bådplads af den i kontrakten anførte type inkl. vinterplads. Brugsretten giver ret til at henlægge en lystbåd på den anviste plads, samt til brug af havnens faciliteter i forbindelse med lejlighedsvis ophold ombord. Vedrørende fast beboelse henvises til stk. 7.4.
Pladshaveren har ret til at sælge en del af sin båd og beholde pladsretten, men skal altid eje halvdelen eller mere af båden, hvilket pladshaveren er pligtig til at dokumentere på Havnens forlangende.

7.2 Pladstildeling
Af hensyn til havnens optimale udnyttelse gælder en pladstildeling for A- og B-pladser kun for et år ad gangen, mens C-pladser kan flyttes efter aftale med pladshaveren. Hvis reparations- og vedligeholdelsesarbejder på broer, aktiviteter på havnen og lignende gør det nødvendigt at flytte en båd til en midlertidig plads, skal Havnen i god tid anmode pladshaveren om at flytte båden til den midlertidige plads, hvorefter pladshaveren er forpligtiget til at forhale til den af Havnen anviste plads. Såfremt pladshaveren ikke forhaler sin båd kan Havnen i henhold til ’Reglement for ordens overholdelse i Marselisborg Lystbådehavn’ pkt. 2.8 lade båden flytte for ejerens regning og risiko.

7.3 Erhvervsmæssig anvendelse
Bådpladser i Marselisborg Lystbådehavn må ikke benyttes til udøvelse af erhverv, der er uforenelige med Havnens status som lystbådehavn. Anvendelse af bådplads til erhverv skal godkendes af Havnen.

7.4 Anvendelse af både til fast beboelse
Såfremt en pladshaver ønsker at anvende sin båd til fast ophold/beboelse, oprettes kontrakt herom med Havnen jfr. De nærmere regler herom i ”Bestemmelser for fast ophold/beboelse i både i Marselisborg Lystbådehavn”.
Havnen har ifølge denne bestemmelse ret til at fastsætte nærmere begrænsninger i antallet og arten af beboede både under hensyn til havnens forsynings- og servicekapacitet, samt til havnens karakter af lystbådehavn.

7.5 Mærkning af fri bådplads
Ønsker en pladshaver ikke at benytte sin plads i perioder af over 24 timers varighed, skal pladsen markeres som ”fri” og eventuelt med dato og tidspunkt for pladshaverens tilbagekomst. Gæsteleje for pladsen tilfalder Havnen.

7.6 Pladsændring
Størrelsen af en plads kan ændres pr. 1. april, såfremt der gives meddelelse til Havnen inden 1. januar. Det er dog en forudsætning ved pladsforøgelse, at plads er til rådighed, og ved pladsreduktion, at plads kan afsættes.
Afgørelse om pladstype (A, B eller C) og placering efter ændring træffes alene af Havnens bestyrelse.

7.7 Udlejning af pladsret
Pladsret, som en pladshaver i en længere periode ikke ønsker at benytte, kan stilles til rådighed for Havnens til udlejning. En pladshaver, som ønsker at stille sin pladsret til rådighed for udlejning, skal så vidt muligt give Havnen meddelelse herom inden 1. januar, dvs. tre måneder før sæsonstart. Havnen fastsætter en gang årligt det evt. kompensationsbeløb, som Havnen betaler for at få rådighed over en pladsret.

8. Forskellige bestemmelser
8.1 MH-mærke
Alle hjemmehørende både skal være tydeligt mærket med Havnens officielle, gældende MH-mærke. MH-mærket skal anbringes, så det er synligt fra broen, fortrinsvis i stævnen i styrbords side. Endvidere skal båden være forsynet med tydeligt bådnavn og hjemsted. Hjemsted er ”Marselisborg
Havn” eller ”Marselisborg”.

8.2 Ansvarsforsikring
Alle bådejere i Havnen skal have en ansvarsforsikring, der dækker skader, hvor båden er involveret. Dokumentation i form af gældende kvittering med selskabets navn og policenummer skal fremlægges på Havnens forlangende.

8.3 Vinterplads
Oplægning af både på vinterplads skal ske i samråd med havnechefen og efter dennes anvisninger. Bådene henstår på ejerens risiko. Der må alene anvendes stativer, som er godkendt af Havnen, ligesom enhver form for overdækning skal være godkendt af Havnen. Ved vinteropbevaring i vandet træffes aftale med Havnen om evt. flytning til anden plads. Oplægning af både på vinterpladsen i perioden 15.06. – 1.10, herunder opsætning af overdækning og eltilslutning, kan kun ske med Havnens skriftlige tilladelse.

9. Havneafgifter
Til dækning af Havnens drift og vedligeholdelse betales hvert år pr. 1.april en havneafgift (årsafgift) baseret på bådpladsens type og bredde, jfr. stk. 3. Pligten til at betale afgift vedvarer indtil pladsretten afstås til Havnen eller til tredjemand.

Ved forenings- og institutionseje, ved beboelse samt ved erhvervsmæssig anvendelse har Havnen ret til at opkræve en supplerende afgift jfr. prisblad.

10. Afståelse af pladsret
Dersom en pladshaver ikke længere ønsker at benytte sin pladsret, kan han afstå denne til Havnen eller til tredjemand. Pladshaveren har pligt til skriftligt at tilbyde Havnen at overtage pladsretten. Havnen er ikke forpligtet til at overtage pladsretten, medmindre pladshaveren er opsagt jfr. stk. 11.
Har Havnen ikke inden en måned fra tilbuddets modtagelse accepteret dette, har pladshaveren ret til, med Havnens mellemkomst, at afstå pladsretten til tredjemand.
Havnen skal godkende overdragelsen, udfærdige overdragelsesdokument og stamkort samt foretage registrering af overdragelsen i Havnens database. Havnen opkræver herfor et administrationsgebyr, jfr. gældende prisblad.
Overdragelse af pladsretten kan først finde sted, når eventuel gæld til Havnen er betalt.

11. Misligholdelse – Opsigelse af pladsret
I tilfælde af væsentlig misligholdelse kan Havnen ophæve pladshaverens ret til bådplads uden varsel. Havnens ret til ophævelse ved væsentlig misligholdelse kan dog først benyttes, såfremt pladshaveren ikke efter skriftlig påtale straks ophører med det misligholdende forhold eller pladshaveren inden for en periode på 1 år efter påtalens datering udviser et nyt væsentlig misligholdende forhold.

Som væsentlig misligholdelse anses blandt andet, men ikke udelukkende;

1) Gentagende overtrædelse af bestemmelser i ’Reglement for ordens overholdelse i Marselisborg Lystbådehavn’, ’Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn’ eller ’ Bestemmelser vedrørende fast bopæl i både i Marselisborg Lystbådehavn’.
2) Chikanøs adfærd over for Havnen, Havnens ledelse og personale, øvrige pladshavere eller andre som færdes på havnens område.
3) Miskredittering af Havnen, Havnens ledelse og personale eller andre pladshavere.
4) Manglende iagttagelse af anvisning i henhold til pkt. 7.2
5) Overtrædelse af pkt. 7.3
6) Manglende forsikring i henhold til pkt. 8.2
7) Manglende betaling af havneafgift jf. pkt. 9

Såfremt pladshaverens pladsret ophæves skal pladshaveren straks fjerne sin båd og alt tilbehør fra Havnens område. Såfremt pladshaveren ikke gør dette, kan Havnen jf. pkt. 3.4 i ’Reglement for ordens overholdelse i Marselisborg Lystbådehavn’ jf. pkt. 2.15 fjerne båden og tilbehør for ejerens regning og risiko.
Ophæves en pladshavers pladsret overtager havnen pladsretten og havnen
skal hurtigst muligt tilbagebetale pladshaverens indskud jf. gældende prisblad
med fradrag af eventuel gæld til Havnen.
_______________________________________________________________

Vedtaget af Marselisborg Havn S/I den 7. december 2009 og godkendt af Aarhus Kommune ved skrivelse af 31/05-2010.
Bestemmelsen træder i kraft 1.januar 2010, og erstatter tidligere bestemmelse om indskud og ret til bådplads af januar 2005.