Vi kontrollerer alle både ved optagning om de er korrekt MH-mærket. De både der ikke er i orden vil få vinteren til at få dette bragt i orden.

Se mere i havnens pladsretsbestemmelser

8.1 MH-mærke
Alle hjemmehørende både skal være tydeligt mærket med Havnens officielle, gældende MH-mærke. MH-mærket skal anbringes, så det er synligt fra broen, fortrinsvis i stævnen i styrbords side. Endvidere skal båden være forsynet med tydeligt bådnavn og hjemsted. Hjemsted er ”Marselisborg
Havn” eller ”Marselisborg”