Opsamling på supplerende forudgående høring og rammer for den kommende planlægning og miljøvurdering.

Resumé

Byrådet behandlede i august 2018 resultatet af den forudgående høring. I høringssvarene var der bekymring for påvirkningen af Aarhus bugten, og det blev besluttet, at der skulle arbejdes videre med tre alternativer, hvor selve Tangkrogen bibeholdes som i dag.
Da hovedforslaget var ændret væsentligt, og alternativ 1 og 2 ikke var med i den forudgående høring, gennemførte Aarhus Kommune, i samarbejde med Kystdirektoratet, en supplerende forudgående høring. Debathæftet er vedlagt som bilag 1.
Der indkom 204 høringssvar.
Høringen viser, at der er markant modsatrettede holdninger til de fremlagte løsningsalternativer.
Der er ikke indkommet bemærkninger eller forslag der giver anledning til at ændre på hovedforslaget og alternativ 2, og Teknik og Miljø anbefaler, at begge løsninger belyses i miljøvurderingen.
Det kan derimod ikke anbefales at medtage alternativ 1 i den videre miljøvurdering. Begrundelsen er nærmere beskrevet i afsnit 5.

Indstilling

At 1) planlægningen og miljøvurderingen baseres på et hovedforslag og et alternativ, som beskrevet i indstillingen
At 2) høringssvarene behandles, som det fremgår af indstillingens afsnit 5 og bilag 3.

Sagens forløb 02-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
Fremsendes til Magistraten.

Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.


06-05-2019 Magistraten

Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 6. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. april 2019.
Rådmand Jette Skive og Keld Hvalsø tog forbehold.


15-05-2019 Aarhus Byråd
Beslutning ikke frigivet