El – generelt

Stikdåser i elstanderne er generelt forsynet med 230 V enfaset/6 og 10 A. Der skal benyttes CEE stik med 3 poler.

Medmindre der er installeret en skilletransformator ombord for at isolere det elektriske system fra forsyningen i land, kan korrosion (elektrolyse) skade båden eller omkringliggende både.

Ved tilslutning med bevægelig elledning fra elstander til båd skal der tages forholdsregler for at forhindre tilslutningsledning i at falde i vandet ved udtagelse af stikprop.

Den bevægelige ledning skal være i én længde uden samlinger. Der skal benyttes 3-leder kabel med et ledertværsnit på ikke under 1,5 kvadrat.  Benyttes kabel på rulle, må det samlede elforbrug af hensyn til varmeudvikling i rullen ikke være over 500 watt.

Fugt, støv og salt i bådens indtag udgør en fare. Undersøg indtaget; rens det og tør det, hvis det er nødvendigt, inden der forbindes til forsyningen i land.

Det er farligt for ikke-sagkyndige personer at forsøge at foretage reparationer eller ændringer. Hvis der opstår problemer med havnens elforsygning, skal havnemesteren/havnekontoret kontaktes.

I øvrigt henvises til Stærkstrømsbekendtgørelsen.

El – Vinterpladsen

Elforsyning på vinterpladsen til opladning af batterier, reparationsarbejder og lignende, kan ske fra opstillede måler-tavler eller Tallystander. Ønskes der eltilslutning på vinterplads skal det af hensyn til bådens placering aftales med havnechefen inden båden tages op om efteråret. Omkring 15. marts aflæses målerne – hvor der ikke bruges Tallykort – hvorefter elforsyning til almindelig klargøring sker fra de faste elstik. Havnekontoret udskriver regning på forbrugt el til de enkelte bådejere.

Medmindre båden er under konstant tilsyn, må der af hensyn til brandfaren ikke anvendes el til opvarmning (varmeblæsere, elradiatorer og lignende).

Vand

I sommerperioden er der vand på alle broer samt på vinterpladsen.

Der lukkes for vandet i perioder med frost. Drikkevand kan i vinterperioden tappes fra baderum,  vandslange forefindes i vaskerummet.

El – forbrug

Betalingsstandere

Betalingsstandere findes på alle broer Max. effekt 2200 W. Aktivering af elstikket sker ved hjælp af et TallyCard, hvorpå der er indbetalt et beløb, mindst svarende til det forventede forbrug. Fra kortet overføres betalingen til kortlæseren. Der kan nu forbruges el, svarende til det indlæste beløb. El forsyningen afbrydes, når beløbet er opbrugt. Skal stander tømmes indsættes kortet og der ventes to bib lyde., hvorefter beløbet læses tilbage på kortet.

Reparationsarbejde

På bro 5 findes der et udtag til 380 V trefaset.  Hertil benyttes CEE stik med 4 poler + beskyttelsesleder. Dette stik kan efter nærmere aftale med havnechefen benyttes til reparationsarbejder og lignende. Der skal anvendes 5-leder kabel med tilstrækkeligt tværareal.

Forsyning over elmåler

Tilslutning over elmåler er mulig indenfor de rammer, som nettets kapacitet og antallet af målere sætter. Bådejere, der ønsker tilslutning over elmåler, aftaler dette med havnechefen/havnekontoret.

Marselisborg Havn fraskriver sig ethvert ansvar for skader, der opstår på bådens installation, effekter eller på selve båden som følge af fejl eller manglende tilsyn med bådens elforsyning.

El – vinterperioden

På broerne benyttes Tallykort i betalingsstanderne.